ПАРАЦЕТАМАКС САШЕ 1000 МГ

ПАРАЦЕТАМАКС САШЕ 1000 МГ

paracetamax-1000mg-sasheta

ПАРАЦЕТАМАКС саше 1000 мг. * 10
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПАРАЦЕТАМАКС 1000 mg гранули в сашета
парацетамол
PARACETAMAX 1000 mg granules in sachets
paracetamol
Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 3 дни.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява ПАРАЦЕТАМАКС и за какво се използва
2. Преди да приемете ПАРАЦЕТАМАКС
3. Как да приемате ПАРАЦЕТАМАКС
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ПАРАЦЕТАМАКС
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАРАЦЕТАМАКС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Парацетамол принадлежи към фармакотерапевтичната група на аналгетиците (болкоуспокояващи лекарства), които действат едновременно като антипиретици (лекарства понижаващи температурата) със слабо противовъзпалително действие.
ПАРАЦЕТАМАКС се използва за понижаване на температурата и облекчаване на леки до умерени болки.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ПАРАЦЕТАМАКС
Не приемайте ПАРАЦЕТАМАКС:
Ако сте алергични (свръхчувствителни) към парацетамол или някоя от останалите съставки на ПАРАЦЕТАМАКС;
Ако имате тежко чернодробно заболяване.
Обърнете специално внимание при употребата на ПАРАЦЕТАМАКС
Ако имате тежко бъбречно или чернодробно заболяване;
Рисковете от предозиране са по-големи при пациенти с нециротично алкохолно заболяване на черния дроб;
Не надвишавайте препоръчаната доза;
Ако имате хроничен алкохолизъм;
Ако имате глюкозо-6-фосфатдехидрогеназна недостатъчност;
Ако страдате от хемолитична анемия;
Ако страдате от синдром на Гилберт (фамилна нехемолитична жълтеница).
Не се препоръчва продължителна или честа употреба. Не се препоръчва едновременен прием на други лекарствени продукти, съдържащи парацетамол. Приема на няколко дози наведнъж може сериозно да увреди черния дроб; в тези случаи не се наблюдава загуба на съзнание. Вие обаче трябва да потърсите медицинска помощ незабавно. Продължителната употреба може да бъде вредна, освен ако не се прилага под медицинско наблюдение. При деца лекувани с дневна доза 60 mg/kg парацетамол, комбинацията с друг антипиретик не е оправдана, освен в случай на неефективност.
Препоръчва се внимателно приложение на парацетамол при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс < 30 mL/min (виж раздел 4.2) или хепатоцелуларна недостатъчност (лека до умерена).
Рисковете от предозиране са по-големи при пациенти с нециротично алкохолно заболяване на черния дроб. Приложението трябва да става внимателно при случаи на хроничен алкохолизъм. В подобни случаи дневната доза не трябва да надвишава 2 g.
При случаи на висока температура, признаци на вторична инфекция или продължителност на симптомите повече от 3 дни, трябва да се направи преоценка на лечението.
Парацетамол трябва да се прилага с внимание при случаи на дехидратация и хронично недохранване. Общата доза парацетамол не трябва да надвишава 3 g дневно при възрастни и деца с тегло 50 kg и повече. Ако симптомите Ви се влошат или не се подобрят повече от 3 дни или имате висока температура, трябва да се обърнете към Вашия лекар.
Не употребявайте парацетамол, ако имате пристрастяване към алкохол или заболяване на черния дроб, освен ако не Ви е предписан от Вашия лекар. Парацетамол не трябва да се приема в комбинация с алкохол. Парацетамол не засилва ефекта на алкохола.
Ако едновременно приемате други болкоуспокояващи лекарства съдържащи парацетамол, не използвайте ПАРАЦЕТАМАКС без предварително да сте го обсъдили с Вашия лекар или фармацевт.
Никога не приемайте по-голяма доза ПАРАЦЕТАМАКС от препоръчаната. По-високата доза не облекчава повече болките; вместо това може да предизвика сериозни увреждания на черния дроб. Симптомите на увреждане на черния дроб възникват след няколко дни. Следователно е много важно да се свържете с Вашия лекар възможно най-скоро, ако сте приели по-голяма доза ПАРАЦЕТАМАКС от препоръчаната в тази листовка.
Продължителната и неправилна употреба на обезболяващи лекарства във високи дози, може да доведе до главоболие, което не може да бъде лекувано с по-високи дози от лекарството.
Като цяло, постоянният прием на обезболяващи лекарства, особено комбинация от няколко аналгетични вещества, може да доведе до трайни увреждания на бъбреците с риск от бъбречна недостатъчност (аналгетична нефропатия).
Внезапното спиране на продължително и неправилно употребявани обезболяващи лекарства във високи дози може да доведе до главоболие, умора, мускулни болки, нервност и автономни симптоми. Тези признаци на абстиненция преминават за няколко дни. До тогава избягвайте допълнителния прием на обезболяващи и не започвайте да ги приемате отново преди да се консултирате с Вашия лекар.
Не трябва да приемате ПАРАЦЕТАМАКС продължително време или в големи дози без преди това да сте го обсъдили с Вашия лекар или стоматолог.

Прием на други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Лекарства, които могат да повлияят ефекта на ПАРАЦЕТАМАКС:
пробенецид (лекарство използвано за лечение на подагра);
възможно вредни за черния дроб лекарства напр. фенобарбитал (таблетки за сън), фенитоин, карбамазепин, примидон (лекарства използвани за лечение на епилепсия) и рифампицин (лекарство използвано за лечение на туберкулоза). Едновременният прием на тези лекарства и парацетамол може да доведе до увреждане на черния дроб;
метоклопрамид и домперидон (лекарства използвани за лечение на гадене). Те могат да повишат абсорбцията и началото на действието на парацетамол;
лекарства забавящи изпразването на стомаха. Те могат да забавят абсорбцията и началото на действието на парацетамол;
колестирамин (лекарство намаляващо повишените нива на серумните липиди). Те могат да намалят абсорбцията и началото на действието на парацетамол. Следователно не трябва да приемате Колестирамин до 1 час след приема на парацетамол;
лекарства за разреждане на кръвта (антикоагуланти приемани през устата, особено варфарин). Повторния прием на парацетамол, по-дълъг от една седмица, повишава склонността към кървене. Следователно продължителното приложение на парацетамол трябва да става под медицинско наблюдение. Случайния прием на парацетамол няма значими ефекти върху склонността към кървене.
Едновременния прием на парацетамол и азидотимидин (зидовудин, лекарство използвано за лекуване на ХИВ инфекция) повишава тенденцията за намаляване на броя на белите кръвни клетки (неутропения). Това може да повлияе върху имунната система и да увеличи риска от инфекции. Следователно едновременния прием на ПарацетаМакс със зидовудин трябва да става само по медицинска препоръка.

Ефект на приема на парацетамол върху лабораторни тестове.
Тестовете за пикочна киселина и кръвна захар могат да бъдат повлияни.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Досегашният опит не показва някакви нежелани ефекти на парацетамол върху бременността или върху плода. Въпреки че парацетамол се екскретира в кърмата в малки количества, не са съобщени нежелани реакции върху кърмачета. Терапевтичните дози парацетамол могат да се използват по време на бременност и кърмене. Консултирайте се с Вашия лекар, в случай на по-чест прием по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини
Приема на ПАРАЦЕТАМАКС не оказва влияние върху шофирането и работата с машини.

Важна информация относно някои от съставките на ПАРАЦЕТАМАКС:
Този лекарствен продукт съдържа сорбитол. Консултирайте се с Вашия лекар преди да приемете този лекарствен продукт, ако Ви е казал, че имате непоносимост към захари.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ПАРАЦЕТАМАКС
Винаги приемайте ПАРАЦЕТАМАКС точно според инструкциите в тази листовка. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Дозата зависи от данните в следващата таблица. Дозата ПАРАЦЕТАМАКС се определя от възрастта и телесното тегло; обичайната доза е 10-15 mg парацетамол на килограм телесно тегло като единична доза, до обща дневна доза от 60-75 mg/kg телесно тегло.
Съответният интервал между приемите зависи от симптоматиката и максималната обща дневна доза. Интервалът между приемите трябва да бъде най-малко 6 часа, което означава приложение най-много 4 пъти на ден.

Ако симптомите продължат повече от 3 дни, се обърнете към Вашия лекар.
1000 mg саше
Телесно тегло (възраст) Единична доза [саше] Макс. дневна доза [сашета]
> 40 kg  (деца над 12 год. и възрастни)  1000 mg парацетамол (1 саше) 3000 mg парацетамол (3 сашета по 1000 mg)
Метод / Начин на приложение
ПАРАЦЕТАМАКС е само за употреба през устата.
Не приемайте ПАРАЦЕТАМАКС след хранене.
Гранулите трябва да се поставят в устата върху езика и да се преглътнат без вода.

Специални групи пациенти
Нарушена чернодробна или бъбречна функция
При пациенти с нарушена чернодробна или бъбречна функция, дозата трябва да бъде намалена или интервала между приемите трябва да бъде удължен. Попитайте Вашия лекар или фармацевт за съвет.

Хроничен алкохолизъм
Хроничната употреба на алкохол може да понижи прага на токсичност на парацетамол. При тези пациенти интервала между два приема трябва да бъде най-малко 8 часа. Дневната доза не трябва да надвишава 2 g парацетамол.

Пациенти в старческа възраст
Корекция на дозата не е необходима при пациенти в старческа възраст.

Деца и подрастващи с ниско телесно тегло.
Парацетамол не е подходящ за деца под 8 години и под 26 кг телесно тегло съответно, тъй като дозата не е подходяща за тази възрастова група. За тези пациенти има достъпни други форми и дозировки.

Ако сте приели повече от необходимата доза ПАРАЦЕТАМАКС
В случай на предозиране с ПАРАЦЕТАМАКС моля, информирайте Вашия лекар или лекарите от спешно отделение. Предозирането има много сериозни последствия и може да доведе дори до смърт.
Незабавното лечение е от съществено значение, дори ако се чувствате добре, поради риск от забавено сериозно увреждане на черния дроб. Симптомите могат да бъдат ограничени до гадене или повръщане и може да не отразяват тежестта на предозиране или риска от увреждане на органа.

Ако сте пропуснали да приемете ПАРАЦЕТАМАКС
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси касаещи употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, ПАРАЦЕТАМАКС може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Честотата „редки“ означава: засягат се 1 до 10 пациенти на 10 000.
Следните редки нежелани реакции могат да възникнат:
анемия;
нехемолитична и костно-мозъчна депресия;
тромбоцитопения;
екзокринни състояния на панкреаса, остър и хроничен панкреатит;
алергични състояния;
уртикария;
анафилактични реакции;
алергии към храни и лекарства;
нефропатии и тубуларни нарушения.
Парацетамол е широко използван и съобщенията за нежелани реакции са редки и са свързани главно с предозиране.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ПАРАЦЕТАМАКС
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайте ПАРАЦЕТАМАКС след изтичане срока на годност, отбелязан върху сашето и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Съхранявайте в оригинална опаковка, за да се предпази от светлина и влага.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства.
Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа ПАРАЦЕТАМАКС
Активното вещество е: парацетамол.
1 саше съдържа 1000 mg парацетамол.

Другите съставки са:
Сорбитол, талк, основен бутилметакрилатен полимер, хипромелоза, магнезиев оксид, лек, стеаринова киселина, кармелоза натрий, натриев лаурилсулфат, титанов диоксид (Е171), сукралоза, магнезиев стеарат, симетикон, овкусител с аромат на капучино (съдържа малтодекстрин, арабска гума (Е414), естествени и идентични с естествените аромати вещества, триацетин (Е1518), N,2,3-триметил-2-(пропанил-2)бутанамид

Как изглежда ПАРАЦЕТАМАКС и какво съдържа опаковката
Алуминиево саше съдържащо бели или почти бели гранули.
ПАРАЦЕТАМАКС се предлага в опаковки с 10 и 20 сашета.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
Actavis Group PTC ehf, Исландия.

Производител:
Losan Pharma GmbH, Германия.

 

ПАРАЦЕТАМАКС КИДС СИРОП 100 МЛ

ПАРАЦЕТАМАКС КИДС СИРОП 100 МЛ

paracetamax-kids-sirop

ПАРАЦЕТАМАКС КИДС сироп 100 мл.
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор
ParacetaMax Kids 24 mg/ml oral solution
Парацетамол (Paracetamol)
Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението с ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор, трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 2 дни.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор и за какво се използва
2. Преди да приемете ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор
3. Как да приемате ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАРАЦЕТАМАКС КИДС 24 mg/ml ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор съдържа парацетамол, който спада към група лекарства, наричани аналгетици (болкоуспокояващи). ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор се използва за облекчаване на леки до умерени болки и понижаване на телесната температура.
ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор може да се използва за облекчаване на главоболие, зъбобол, менструални болки, мускулни болки и повишена температура свързани с простудни заболявания.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ПАРАЦЕТАМАКС КИДС РАЗТВОР
Не приемайте ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор и не давайте на детето си ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор:
ако той/тя е алергичен/а (свръхчувствителен/а) към парацетамол или към някоя от останалите съставки на ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор (описани в точка 6).
Обърнете специално внимание при употребата на ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор
Не приемайте ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор, ако имате проблеми с алкохола или имате бъбречно увреждане, освен ако е по лекарско предписание. ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор не трябва да се приема в комбинация с алкохол, тъй като може сериозно да увреди черния дроб. ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор не засилва ефекта на алкохола.

Консултирайте се с лекар преди прием на ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор, ако Вие или Вашето дете:
имате бъбречно или чернодробно заболяване (включително синдрома на Жилбер или хепатит);
сте дехидратирани или имате нарушения в храненето, например причинени от анорексия или погрешно хранене;
имате хемолитична анемия (нарушено разпадане на червените кръвни клетки);
имате дефицит на известен ензим, който се нарича глюкозо-6-фосфатдехидрогеназа;
приемате други лекарства, за които е известно, че увреждат черния дроб;
приемате други лекарства, които съдържат парацетамол, тъй като той може сериозно да увреди черния дроб;
сте астматици и сте чувствителни на ацетилсалицилова киселина.
Честият или продължителен прием на болкоуспокояващи лекарства може да причини главоболие или да го влоши. Не увеличавайте дозата на болкоуспокояващото лекарство, а се консултирайте с Вашия лекар.

Предупреждение: Приемът на по-високи от препоръчваните дози не дава по-добър болкоуспокояващ ефект, а носи риск за сериозно увреждане на черния дроб. Ето защо не трябва да се превишава максималната дневна доза парацетамол. Попитайте Вашия лекар или фармацевт преди да приемете едновременно други лекарствени продукти, които също съдържат парацетамол. Симптомите на чернодробно увреждане обикновено настъпват след няколко дни. Затова е важно да се потърси незабавно лекар, в случай че сте приели повече от препоръчваната доза. Вижте също точка 3 „Ако приемете повече от препоръчваната доза ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор“.
В случай на висока температура, признаци на инфекция или упорити симптоми в продължение на повече от 2 дни, необходимо е да се свържете с лекар.

Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Това е особено важно в случай на:
хлорамфеникол (за лечение на инфекции), тъй като ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор може да забави неговото отстраняване от организма;
метоклопрамид или домперидон (при лечение на гадене и повръщане), тъй като той може да засили настъпването на ефекта на ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор;
холестирамин (за понижаване нивото на холестерола) и лекарства, които забавят изпразването на стомаха, тъй като те могат да отслабят ефекта на ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор;
пробенецид (за лечение на подагра). Вие може да се нуждаете от по-ниски дози ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор;
антикоагуланти (лекарства за разреждане на кръвта, например варфарин), в случай, че имате нужда да приемате ежедневно ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор за дълъг период от време;
салициламид (за лечение на повишена температура или леки болки), тъй като той може да забави отстраняването на ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор от организма;
ламотрижин (за лечение на епилепсия), тъй като ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор може да намали ефекта от него;
лекарства, които могат да увредят черния дроб, например:
барбитурати или карбамазепин (за лечение на психични нарушения и епилепсия);
рифампицин (за лечение на бактериални инфекции);
изониазид (за лечение на туберкулоза);
фенитоин (за лечение на епилепсия);
жълт кантарион (Hypericum perforatum) (за лечение на депресия).
ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор може да повлияе на някои лабораторни тестове, например тестовете за пикочна киселина и кръвна захар.

Прием на ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор с храни и напитки
Необходимо е да се избягва едновременния прием на ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор с консумация на алкохол.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. По време на бременност парацетамол не трябва да се приема за дълги периоди от време или във високи дози, освен по лекарско предписание.
ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор в препоръчваните дози може да се приема по време на бременност или кърмене.

Шофиране и работа с машини
Тази точка е неприложима за ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор, тъй като продуктът е предназначен за деца. Все пак, някои нежелани реакции (като замайване и зрителни смущения), за които се съобщава рядко във връзка с активното вещество парацетамол, могат да повлияят на способността на някои пациенти да шофират или работят с машини.

Важна информация относно някои от съставките на ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор
Съдържа сорбитол (140 mg/ml). Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди приема на това лекарство. Пероралният разтвор може да има лек лаксативен ефект, особено при деца, лекувани с най-високите дози. Калорична стойност 2,6 kcal/g сорбитол. Съдържа натриев метабисулфит. В редки случаи може да причини тежки реакции на свръхчувствителност и бронхоспазъм. Този лекарствен продукт съдържа около 0,08 mmol (или 1,7 mg) натрий на ml перорален разтвор.
Да се вземе под внимание от пациенти на диета с контролиран прием на натрий, с тегло над 25 kg (доза от 12.5 ml или повече).

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ПАРАЦЕТАМАКС КИДС 24 MG/ML ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР
Инструкции за употреба
За перорално приложение.
Дозировка
Винаги приемайте ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор точно както се препоръчва по-долу. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Не надвишавайте указаната доза. Отбележете, че по-високи от препоръчваните дози могат да доведат до риск от много сериозно бъбречно увреждане.

Употреба при деца
Препоръчваната дневна доза парацетамол за деца е:
10 до 15 mg/kg на всеки 4 до 6 часа, максимум 4 пъти дневно.
Дозировката трябва да се определя главно въз основа на теглото на детето. Информацията относно възрастта на децата във всяка група по тегло е само ориентировъчна.

Примери за дозировка според телесното тегло и приблизителната възраст:
Тегло Възраст (приблизително) Препоръки за дозировката [обща дневна доза]
5-7 kg 3-6 месеца 2,5 ml на всеки 4 до 6 часа, макс. 4 пъти дневно [240 mg]
7-10 kg 6 месеца-1 година 3,5 ml на всеки 4 до 6 часа, макс. 4 пъти дневно [336 mg]
10-15 kg 1-3 години 5 ml на всеки 4 до 6 часа, макс. 4 пъти дневно [480 mg]
15-20 kg 3-5 години 7,5 ml на всеки 4 до 6 часа, макс. 4 пъти дневно [720 mg]
20-25 kg 5-7 години 10 ml на всеки 4 до 6 часа, макс. 4 пъти дневно [960 mg]
25-30 kg 7-9 години 12,5 ml на всеки 4 до 6 часа, макс. 4 пъти дневно [1,200 mg]
30-40 kg 9-12 години 15 ml на всеки 4 до 6 часа, макс. 4 пъти дневно [1,440 mg]
>=40 kg >=12 години 20 ml на всеки 4 до 6 часа, макс. 4 пъти дневно [1,920 mg]

ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор не трябва да се прилага при деца под 3 месеца, освен по предписание на лекар.

В случай на висока температура, признаци на инфекция или симптоми, които продължават повече от 2 дни, трябва да се свържете с лекар.

Пациенти с увредена чернодробна или бъбречна функция
При пациенти с увредена чернодробна или бъбречна функция и пациенти със синдрома на Жилбер, дозата трябва да се намали или интервалът между два приема да се удължи. При пациенти с тежко увредена бъбречна функция, интервалът между два приема на ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор трябва да бъде най-малко 8 часа. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор
При предозиране е необходимо да потърсите незабавно медицинска помощ, даже и да се чувствате добре, поради риск от сериозно чернодробно увреждане по-късно. За да се избегне възможно чернодробно увреждане, важно е лекар да приложи антидот възможно най-бързо. Симптомите на чернодробно увреждане обикновено се появяват едва след няколко дни. Симптомите на предозиране могат да включват гадене, повръщане, анорексия (загуба на апетит), бледост на кожата и коремна болка, като тези симптоми обикновено се проявяват до 24 часа след приема.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Възможните нежелани реакции са описани по-долу и са групирани както следва:
Много чести: засягат повече от 1 на 10 пациенти;
Чести: засягат от 1 до 10 на 100 пациенти;
Нечести: засягат от 1 до 10 на 1 000 пациенти;
Редки: засягат от 1 до 10 на 10 000 пациенти;
Много редки: засягат по-малко от 1 на 10 000 пациенти;
С неизвестна честота: честотата не може да се определи от наличните данни.
Редки нежелани реакции:
Тромбоцитни нарушения (нарушения на кръвосъсирването), нарушения на стволовите клетки (нарушения на кръвотворните клетки в костния мозък);
Алергични реакции;
Депресия, объркване, халюцинации;
Тремор, главоболие;
Зрителни смущения;
Оток (събиране на течност под кожата);
Болки в корема, кървене от стомаха или червата, диария, гадене, повръщане;
Нарушена чернодробна функция, чернодробна недостатъчност, жълтеница (със симптоми като пожълтяване на кожата и очите), чернодробна некроза (загиване на чернодробни клетки);
Обрив, сърбеж, изпотяване, уртикария, червени петна по кожата, ангиоедем със симптоми като подуване на лицето, устните, гърлото или езика;
Замайване, общо неразположение, повишена телесна температура, седация, взаимодействие с лекарства;
Предозиране и отравяне.
Много редки нежелани реакции:
Нарушения на кръвта (намален брой тромбоцити, бели кръвни клетки и неутрофили в кръвта, хемолитична анемия (нарушено разпадане на червените кръвни клетки);
Ниско ниво на кръвната захар в кръвта;
Хепатотоксичност (увреждане на черния дроб от химически вещества);
Мътна урина и нарушения в бъбреците;
Тежки алергични реакции, които налагат прекратяване на лечението.
Нежелани реакции с неизвестна честота
Епидермална некролиза (животозастрашаващо нарушение на кожата), еритема мултиформе (алергична реакция или инфекция на кожата), синдром на Стивънс-Джонсън (тежко животозастрашаващо нарушение на кожата), събиране на течност в ларинкса, анафилактичен шок (тежка алергична реакция), анемия (намален брой на червените кръвни клетки), изменения в черния дроб и хепатит (чернодробно възпаление), изменения в бъбреците (тежко бъбречно увреждане, кръв в урината, невъзможност за уриниране), стомашно-чревни смущения, световъртеж.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ПАРАЦЕТАМАКС КИДС 24 mg/ml ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.
Не използвайте ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор
Активното вещество е парацетамол. Всеки ml перорален разтвор съдържа 24 mg парацетамол.
Помощните вещества са: глицерол, сорбитол течен (некристализиращ) (Е420), повидон К-30, натриев цитрат, калиев сорбат, лимонена киселина монохидрат, натриев метабисулфит (Е223), захарин натрий, пречистена вода.
Ягодов аромат: естествени аромати, изкуствени аромати, пропилен гликол, бензилов алкохол, натриев цитрат.

Как изглежда ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор и какво съдържа опаковката
ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор е бистър до слабо оцветен разтвор с ягодов аромат.
ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор е опакован в бутилки от тъмно стъкло, с бяла винтова капачка, обезопасена за деца (PP/LDPE капсулна капачка).
Опаковката от ПарацетаМакс Кидс 24 mg/ml перорален разтвор съдържа дозировъчна спринцовка за перорално приложение (бяло HDPE бутало/ прозрачно РР тяло).

Съдържание на опаковката
60 ml, 100 ml, 120 ml, 150 ml, 200 ml, 300 ml и 1000 ml.
He всички опаковки могат да се предлагат на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Притежател на разрешението за употреба:
Actavis Group PTC ehf., Исландия.

Производители:
Inpac AS, Норвегия;
Балканфарма-Троян АД, България.

 

ПАРАЦЕТАМАКС ГРИП САШЕ

ПАРАЦЕТАМАКС ГРИП САШЕ

paracetamax-sashe

ПАРАЦЕТАМАКС ГРИП саше * 12
Листовка: информация за пациента
ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор
ParacetaMax Grip 500 mg/12,2 mg powder for oral solution
парацетамол / фенилефринов хидрохлорид (paracetamol / phenylephrine hydrochloride)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор
3. Как да приемате ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор и за какво се използва
ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор съдържа аналгетика парацетамол, който облекчава болката и понижава телесната температура и деконгестанта (средство, което свива набъбналата лигавица на носа) фенилефрин, който отпушва носа.
ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор се използва при възрастни и юноши над 16 години за облекчаване на симптомите при простуда и грип, включително за облекчаване на болка, главоболие, запушване на носа и за понижаване на температурата.
Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор
Не приемайте ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор:
ако сте алергични към парацетамол и към фeнилефринов хидрохлорид, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (описани в точка 6);
ако имате сериозно заболяване на сърцето;
ако имате високо кръвно налягане;
ако имате глаукома (заболяване на очите, често свързано с повишаване на налягането на течността в окото);
ако имате повишена активност на щитовидната жлеза (хипертиреоидизъм);
ако приемате инхибитори на моноаминооксидазата (използвани за лечение на депресия);
ако приемате трициклични антидепресанти (за лечение на депресия) или ако сте приемали такива през последните 14 дни;
ако страдате от тежко чернодробно заболяване (тежка чернодробна недостатъчност);
ако страдате от остро възпаление на черния дроб (остър хепатит);
ако страдате от злоупотреба с алкохол.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар преди да приемете ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор:
ако имате синдром на Рейно – състояние, причинено от лошо кръвообращение в пръстите на ръцете и краката;
ако имате захарен диабет – състояние, свързано с високи стойности на кръвна захар;
ако страдате от умерена и тежка степен на бъбречна недостатъчност;
ако страдате от леко до умерено чернодробно заболяване или провеждате лечение с лекарствени продукти, които оказват влияние на чернодробната функция;
ако страдате от хемолитична анемия (намаляване на броя на червените кръвни клетки, което може да доведе до бледност или пожълтяване на кожата, слабост или задух);
ако страдате от обезводняване;
ако страдате от хронично недохранване;
ако имате увеличена простата;
ако имате тумор на над бъбречните жлези (феохромоцитом);
ако имате ниски стойности на глутатион;
ако имате астма и свръхчувствителност към ацетилсалицилова киселина (лекарство за облекчаване на болката или за разреждане на кръвта) е възможно също да сте свръхчувствителни към ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор.
Важно:
Този продукт съдържа парацетамол. Не го приемайте едновременно с други парацетамол-съдържащи продукти. Никога не приемайте повече ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор, отколкото е препоръчано. По-високи дози от тези, които са препоръчани, не засилват болкоуспокояващото действие, но могат да причинят много тежки чернодробни увреждания. Симптомите на чернодробно увреждане обикновено не се проявяват в течение на няколко дни. След предозиране е много важно да се потърси медицинска помощ възможно най-бързо, дори ако се чувствате добре. Не приемайте лекарството с други продукти против грип, простуда или за отпушване на носа.
Не приемайте никакви други продукти за отпушване на носа едновременно с ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор.
Моля, свържете се с Вашия лекар, ако симптомите Ви не се облекчат и дори се влошат след лечение с ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор в продължение на 3 дни.

Деца и юноши
ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор е показан за употреба при възрастни и юноши над 16-годишна възраст.

Други лекарства и ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор
Не използвайте ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор, ако приемате инхибитори на моноаминооксидазата (МАО-инхибитори, като моклобемид или транилципромин) или трициклични антидепресанти (като амитриптилин, амоксапин, кломипрамин, дезипрамин и доксепин), използвани за лечение на депресия, или ако сте приемали такива през последните 14 дни.
Тъй като и двете активни вещества на ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор, фенилефринов хидрохлорид и парацетамол, могат да имат неблагоприятни взаимодействия с други лекарства, моля уверете се, че сте уведомили Вашия лекар или фармацевт за всички други лекарства, които приемате понастоящем и по-специално:
Лекарства, които могат да взаимодействат с фенилефрин, като например лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане и при проблеми със сърцето или кръвообращението, като:
ефедрин, норадреналин, допамин;
лекарства, като хидралазин и миноксидил, които понижават кръвното налягане чрез разширяване на кръвоносните съдове;
бета-блокери или други лекарства за лечение на високо кръвно налягане.
Лекарства, които могат да усилят действието на фенилефрин върху кръвоносните съдове, като:
дигоксин (за лечение на заболявания на сърцето);
тетрациклични антидепресанти (за лечение на депресия), като мапротилин;
антидепресанти, като фенелзин, изокарбоксилна киселина, ниаламид;
лекарства за болестта на Паркинсон, като селегилин;
фуразолидон (при бактериални инфекции).
Лекарства, които могат да попречат на чернодробната обмяна на активните вещества на ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор и могат да увеличат токсичните ефекти на парацетамол върху черния дроб, като:
алкохол;
барбитурати (успокоителни);
антиконвулсанти (за лечение на епилепсия), като фенитоин, фенобарбитал, метил фенобарбитал и примидон;
рифампицин (за лечение на туберкулоза);
пробенецид (за лечение на подагра).
Лекарства, които имат влияние върху количеството парацетамол в организма, като:
антихолинергични лекарства (напр. гликопирониум, пропантелин);
метоклопрамид или домперидон (против гадене или повръщане);
холестирамин (за намаляване на мазнините в кръвта);
изониазид (за лечение на туберкулоза);
пропранолол (за лечение на високо кръвно налягане);
варфарин и други кумарини (за разреждане на кръвта), като противосъсирващият им ефект може да се усили и рискът от кървене да се повиши при продължителна редовна ежедневна употреба на парацетамол; дози ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор, които се приемат от време на време нямат реално въздействие.
Редовната употреба на парацетамол може да увеличи токсичните ефекти на зидовудин (AZT) (за лечение на ХИВ инфекция).
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор с храна, напитки и алкохол
Не пийте алкохол (например вино, бира, спиртни напитки), докато приемате ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор.
Ефектът на алкохола няма да се усили при добавянето на парацетамол, но алкохолът може да увеличи токсичните ефекти на парацетамол върху черния дроб.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор не се препоръчва за употреба по време на бременност или кърмене.

Шофиране и работа с машини
Понастоящем няма съобщения за негативно влияние на ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор върху способността за шофиране и работа с машини.

ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор съдържа захароза, аспартам, сорбитол и въглехидрати
Това лекарство съдържа аспартам (Е951), който е източник на фенилаланин. Може да бъде вреден за хора с фенилкетонурия (наследствено метаболитно заболяване).
Това лекарство съдържа сорбитол (Е420) и захароза.
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете това лекарство.
Всяко саше съдържа приблизително 1,9 g въглехидрати. Това трябва да бъде взето под внимание при пациенти със захарен диабет.

3. Как да приемате ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната дневна доза е:
Възраст Количество Колко често
Възрастни и юноши над 16-годишна възраст Едно саше Дозата може да се приеме повторно след интервал от 4 до 6 часа.
Не приемайте повече от 4 сашета за 24 часа.
Трябва да се отбележи, че употребата на по-високи от препоръчителните дози, може да доведе до риск от тежки увреждания на черния дроб.

Начин на приложение
След разтваряне във вода се приема през устата.
Разтворете съдържанието на пакетчето в половин чаша топла вода (около 125 ml), но не вряла вода. Разбъркайте малко, докато се разтвори и изпийте безцветния разтвор.

Употреба при деца и юноши
ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор не се препоръчва за употреба при деца под 16-годишна възраст.

Пациенти в старческа възраст
Няма данни, които да показват, че е необходимо дозата да бъде променена при пациенти в старческа възраст.

Пациенти с увредена чернодробна или бъбречна функция
При пациенти с увредена бъбречна или чернодробна функция и пациенти със синдрома на Жилбер, интервалът между два приема трябва да се удължи. При пациенти с тежко увредена бъбречна функция, интервалът между два приема на ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор трябва да бъде най-малко 8 часа. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор
Консултирайте се с лекар, ако сте приели твърде високо количество от това лекарство, дори ако се чувствате добре. Това е необходимо, тъй като много високи количества парацетамол могат да доведат до късно, тежко увреждане на черния дроб.

Ако сте пропуснали да приемете ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Повечето хора няма да имат проблеми, но при някои е възможно да се появят.

Нежеланите лекарствени реакции на парацетамол и фенилефрин са обобщени както следва:
Парацетамол
След прилагане на терапевтични дози, нежелани ефекти на парацетамол се наблюдават рядко и клинично протичат леко.
Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти):
Нарушения на кръвта и лимфната система: заболявания на кръвта, които могат да протичат с необясними синини, бледност или лоша устойчивост към инфекции: заболявания на кръвта, включително нарушения на тромбоцитите, намаляване на определени кръвни клетки (агранулоцитоза, левкопения, тромбоцитопения), хемолитична анемия, панцитопения;
Хепатобилиарни нарушения: нарушена чернодробна функция (повишение на чернодробните ензими), чернодробна недостатъчност, жълтеница (пожълтяване на кожата или очите);
Нарушения на кожата и подкожната тъкан: свръхчувствителност, включително кожен обрив и уртикария, сърбеж, изпотяване, пурпура (малки подкожни кръвоизливи), ангиоедем (внезапно подуване на кожата и лигавиците);
Нарушения на имунната система: алергични реакции или реакции на свръхчувствителност, включително кожни обриви, уртикария, анафилаксия (тежка алергична реакция, която причинява затруднение в дишането или замайване).
Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 пациенти):
Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения: бронхоспазъм (затруднено дишане или хрипове);
Нарушения на бъбреците и пикочните пътища: След продължителна употреба на високи дози парацетамол може да се наблюдават стерилна пиурия (урина, която съдържа бели кръвни клетки, мътна урина) и бъбречни нежелани реакции;
Стомашно-чревни нарушения: остър панкреатит (възпаление на панкреаса, което причинява силна болка в корема или гърба).
Съобщавани са много редки случаи на сериозни кожни реакции.
С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):
Червен кожен обрив, възможно с мехури, подуване на гърлото, анафилактичен шок, анемия, промени в чернодробната функция и хепатит, промени в бъбречната функция (бъбречна недостатъчност, кръв в урината, затруднено уриниране), стомашно чревни проблеми и световъртеж.
Фенилефрин
Чести (могат да засегнат до 1 на 10 пациенти):
Стомашно-чревни нарушения: загуба на апетит, гадене и повръщане.
Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти):
Сърдечни нарушения: тахикардия (ускорен сърдечен ритъм), сърцебиене (усещане за сърцебиене);
Съдови нарушения: повишаване на кръвното налягане;
Нарушения на имунната система: алергични реакции или реакции на свръхчувствителност, включително кожни обриви, уртикария, анафилаксия (тежка алергична реакция, която причинява затруднение в дишането или замайване) и бронхоспазъм (затруднено дишане или хрипове).
Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 пациенти):
Нарушения на нервната система: безсъние (проблеми със съня), нервност, тремор (треперене), могат да се наблюдават тревожност, безпокойство, обърканост, раздразнителност, световъртеж и главоболие.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев“ № 8,
1303 София,
тел.: 02 8903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и сашето. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Срок на съхранение след разтваряне: Приготвеният в топла вода разтвор трябва да се консумира веднага.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.
Този лекарствен продукт не изисква специални температурни условия за съхранение.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор
Активните вещества са: парацетамол 500 mg и фенилефринов хидрохлорид 12,5 mg (еквивалентни на 10 mg фенилефрин).
Помощните вещества са: аскорбинова киселина, захароза, аспартам (Е951), аромат на лимон (лимоновият аромат съдържа: естествени лимонови масла и ароматизиращи вещества, малтодекстрин, манитол (Е421), глюконолактон, арабска гума, сорбитол (Е420); силициев диоксид, колоиден безводен и α-токоферол (Е307)), захарин натрий; силициев диоксид, колоиден безводен; безводна лимонена киселина и натриев цитрат.

Как изглежда ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор и какво съдържа опаковката
ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор представлява бял прах, опакован в сашета от ламинирано фолио (алуминий / хартия), поставени в картонена кутия.
Видове опаковки: 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 сашета в картонена кутия
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
Actavis Group PTC ehf., Исландия.

 

СОЛПАДЕИН КАПС

СОЛПАДЕИН КАПС

solpadein-kapsuli

СОЛПАДЕИН капс. * 12
SOLPADEINE500 mg/8 mg/30 mg capsules
paracetamol/codeine/caffein
СОЛПАДЕИН 500 mg/8 mg/30 mg капсули
парацетамол/кодеин/кофеин
Прочетете внимателно цялата тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СОЛПАДЕИН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?
СОЛПАДЕИН съдържа три активни съставки: парацетамол – аналгетик (успокоява болката) и антипиретик (понижава температурата), кодеин фосфат – аналгетик и кофеин, който засилва обезболяващото действие.
СОЛПАДЕИН се препоръчва за бързо облекчаване на слаба до средно изразена болка (ревматична болка, главоболие, мигрена, невралгия, зъбобол, възпалено гърло, болка при синуит и стоматологични интервенции, например екстракция на зъб, менструални и мускулни болки), за повлияване на високата температура и другите симптоми при простуда и грип.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ СОЛПАДЕИН
Запомнете: Съдържа парацетамол.
Не приемайте други лекарства, съдържащи парацетамол.
Не взимайте СОЛПАДЕИН, ако сте алергични към парацетамол, кодеин и кофеин или някоя от другите съставки, посочени по-долу.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да вземете СОЛПАДЕИН, ако:
имате бъбречно или чернодробно заболяване;
страдате от хипертрофия (уголемяване) на простатата;
имате тежко възпаление или запушване на червата;
сте бременна или кърмите;
имате заболявания на дихателната система, протичащи със задух;
взимате лекарства, предписани Ви за депресия, или други лекарства, влияещи на централната нервна система, напр. седативни и сънотворни;
взимате метоклопрамид, домперидон (използван за повлияване на гадене и повръщане) или холестирамин, прилаган за понижаване нивото на холестерола;
взимате антикоагуланти – лекарства, използвани за разреждане на кръвта.
Това лекарство съдържа кофеин. Избягвайте приемането на големи количества чай, кафе или кофеин съдържащи напитки докато приемате СОЛПАДЕИН.
Повишеният прием на кофеин може да Ви направи раздразнителни и напрегнати, да имате проблеми със съня или да изпитвате неприятно чувство на стягане и тежест в гърдите.

Бременност и кърмене
Комбинацията парацетамол/кодеин/кофеин не се препоръчва по време на бременност.
Наличните данни не показват, че парацетамол е противопоказан по време на кърмене.
Кофеин се излъчва в майчиното мляко и може да има стимулиращ ефект върху кърмачето, но токсични концентрации не са наблюдавани.
Кърмещите жени трябва да наблюдават бебето си по време на лечението за възможна поява на повишена сънливост, отпуснатост, затруднено сучене или дишане, намален тонус. При поява на подобни симптоми е необходимо веднага да се потърси лекарска помощ.
Не използвайте СОЛПАДЕИН или друг кодеин съдържащ продукт по време на кърмене освен по препоръка на лекар. Употребата на подобни продукти може да навреди на бебето Ви.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини
СОЛПАДЕИН може да причини виене на свят. Ако почувствате замайване, не карайте кола и не работете с машини.

3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА СОЛПАДЕИН?
За перорално приложение.
Възрастни, включително и тези над 60 години, и деца на и над 12 години:
Една до две капсули, до четири пъти на ден при необходимост.
Дозата да не се взима на интервали, по-кратки от 4 часа.

Възрастни: Да не се взимат повече от 8 капсули за 24 часа.
Деца на и над 12 г.: Да не се взимат повече от 6 капсули за 24 часа.
Деца под 12 години: Не се препоръчва при деца под 12 години.
Да не се надвишава препоръчаната доза.
Да не се приема повече от 10 дни без консултация с лекар,
Ако симптомите се запазят повече от 3 дни, консултирайте се с Вашия лекар.

Какво трябва да направите, ако приемете прекалено много?
Ако вземете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре. Предозирането с парацетамол може да причини увреждане на черния дроб.
Съдържа кодеин: редовната употреба за дълъг период от време може да доведе до симптоми като безпокойство и раздразнителност когато се спре приема на това лекарство. Ако се налага да приемате това лекарство за по-дълъг период от време се консултирайте с Вашия лекар.

Какво трябва да направите ако забравите или сте пропуснали да приемете необходимата доза?
Приемете дозата когато си спомните. Не приемайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
При парацетамол, нежеланите реакции са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Спрете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар, ако:
наблюдавате алергична реакция като сърбеж, обрив, проблеми с дишането, поява на оток по устните, езика, гърлото или лицето;
се появят язви в устата;
сте имали проблеми с дишането при употреба на ацетилсалицилова киселина или нестероидни противовъзпалителни лекарства;
имате неочаквано кървене или склонност към насиняване.
Кодеин може да причини запек, гадене, виене на свят или сънливост, но тези нежелани реакции се наблюдават много рядко при приемане на препоръчаните дози. Най-често наблюдаваните при кофеин нежелани реакции са: гадене, поради гастро-интестинално дразнене, безсъние и безпокойство в резултат на стимулиране на централната нервна система. Консултирайте се с Вашия лекар, ако наблюдавате някакви неочаквани реакции.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА СОЛПАДЕИН
Да се пази на места, недостъпни за деца.
Да се съхранява при температура под 25°С
Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа СОЛПАДЕИН?
Всяка капсула съдържа:
парацетамол 500 mg;
кодеин фосфат 8 mg;
кофеин 30 mg.
Помощните вещества са царевично нишесте и магнезиев стеарат. Капсулата съдържа още титаниев диоксид (Е171), еритрозин (Е127), патент синьо (Е131), хинолин жълто (Е104) и желатин. Печатното мастило съдържа шеллак, пропилен гликол и черен железен оксид (Е172).

Как изглежда СОЛПАДЕИН и какво съдържа опаковката?
СОЛПАДЕИН капсулите са бели с червена шапка и щампован надпис, опаковани в блистери от PVC/алуминиево фолио.
Картонената опаковка може да съдържа 12, 24, 48 или 96 капсули.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Притежател на разрешението за употреба е: Omega Pharma Limited, Великобритания.

Производител е:
Smith Kline Beecham S.A., Испания;
Glaxo Wellcome Production, Франция.

Срок на годност – 5 години.
Без лекарско предписание.

СОЛПАДЕИН ЕФФ. ТАБЛ

СОЛПАДЕИН ЕФФ. ТАБЛ

solpadein-eff-tabl

СОЛПАДЕИН ефф. табл. * 12
SOLPADEINE 500 mg/8 mg/30 mg soluble tablets
paracetamol/codeine/caffeine
СОЛПАДЕИН 500 mg/8 mg/30 mg разтворими таблетки
парацетамол/кодеин/кофеин
Прочетете внимателно цялата тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СОЛПАДЕИН Разтворими таблетки И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?
СОЛПАДЕИН съдържа три активни съставки: парацетамол – аналгетик (успокоява болката) и антипиретик (понижава температурата), кодеин фосфат – аналгетик и кофеин, който засилва обезболяващото действие.
СОЛПАДЕИН се препоръчва за бързо облекчаване на слаба до средно изразена болка (ревматична болка, главоболие, мигрена, невралгия, зъбобол, възпалено гърло, болка при синуит и стоматологични интервенции, например екстракция на зъб, менструални и мускулни болки), за повлияване на високата температура и другите симптоми при простуда и грип.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ СОЛПАДЕИН Разтворими таблетки
Запомнете: Съдържа парацетамол.
Не приемайте други лекарства, съдържащи парацетамол.
Не взимайте СОЛПАДЕИН, ако сте алергични към парацетамол, кодеин и кофеин или някоя от другите съставки, посочени по-долу.
Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да вземете СОЛПАДЕИН, ако:
имате бъбречно или чернодробно заболяване;
страдате от хипертрофия (уголемяване) на простатата;
имате тежко възпаление или запушване на червата;
сте бременна или кърмите;
имате заболявания на дихателната система, протичащи със задух;
взимате лекарства, предписани Ви за депресия, или други лекарства, влияещи на централната нервна система, напр. седативни и сънотворни;
взимате метоклопрамид, домперидон (използван за повлияване на гадене и повръщане) или холестирамин, прилаган за понижаване нивото на холестерола;
взимате антикоагуланти — лекарства, използвани за разреждане на кръвта;
сте на ниско солева диета, защото всяка таблетка съдържа 398 mg натрий (796 mg натрий за доза от две таблетки);
страдате от вродена непоносимост към фруктоза, имате глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захарно/изомалтозен дефицит поради съдържанието на 50 mg сорбитол (Е420) във всяка таблетка.
Това лекарство съдържа кофеин. Избягвайте приемането на големи количества чай, кафе или кофеин съдържащи напитки докато приемате СОЛПАДЕИН. Повишеният прием на кофеин може да Ви направи раздразнителни и напрегнати, да имате проблеми със съня или да изпитвате неприятно чувство на стягане и тежест в гърдите.

Бременност и кърмене
Комбинацията парацетамол/кодеин/кофеин не се препоръчва по време на бременност.
Наличните данни не показват, че парацетамол е противопоказан по време на кърмене.
Кофеин се излъчва в майчиното мляко и може да има стимулиращ ефект върху кърмачето, но токсични концентрации не са наблюдавани.
Кърмещите жени трябва да наблюдават бебето си по време на лечението за възможна поява на повишена сънливост, отпуснатост, затруднено сучене или дишане, намален тонус. При поява на подобни симптоми е необходимо веднага да се потърси лекарска помощ.
Не използвайте СОЛПАДЕИН или друг кодеин съдържащ продукт по време на кърмене освен по препоръка на лекар. Употребата на подобни продукти може да навреди на бебето Ви.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини
СОЛПАДЕИН може да причини виене на свят. Ако почувствате замайване, не карайте кола и не работете с машини.

3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА СОЛПАДЕИН Разтворими таблетки?
За перорално приложение.
Възрастни, включително и тези над 60 години, и деца на и над 12 години:
Една до две таблетки, разтворени в не по-малко от половин чаша с вода, до четири пъти на ден при необходимост.
Дозата да не се взима на интервали, по-кратки от 4 часа.

Възрастни: Да не се взимат повече от 8 таблетки за 24 часа.
Деца на и над 12 г.: Да не се взимат повече от 6 таблетки за 24 часа.
Деца под 12 години: Не се препоръчва при деца под 12 години.
Да не се надвишава препоръчаната доза.
Да не се приема повече от 10 дни без консултация с лекар.
Ако симптомите се запазят повече от 3 дни, консултирайте се с Вашия лекар.

Какво трябва да направите, ако приемете прекалено много?
Ако вземете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре. Предозирането с парацетамол може да причини увреждане на черния дроб.
Съдържа кодеин: редовната употреба за дълъг период от време може да доведе до симптоми като безпокойство и раздразнителност когато се спре приема на това лекарство. Ако се налага да приемате това лекарство за по-дълъг период от време се консултирайте с Вашия лекар.

Какво трябва да направите ако забравите или сте пропуснали да приемете необходимата доза?
Приемете дозата когато си спомните. Не приемайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
При парацетамол, нежеланите реакции са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Спрете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар, ако:
наблюдавате алергична реакция като сърбеж, обрив, проблеми с дишането, поява на оток по устните, езика, гърлото или лицето;
се появят язви в устата;
сте имали проблеми с дишането при употреба на ацетилсалицилова киселина или нестероидни противовъзпалителни лекарства;
имате неочаквано кървене или склонност към насиняване.
Кодеин може да причини запек, гадене, виене на свят или сънливост, но тези нежелани реакции се наблюдават много рядко при приемане на препоръчаните дози. Най-често наблюдаваните при кофеин нежелани реакции са: гадене, поради гастро-интестинално дразнене, безсъние и безпокойство в резултат на стимулиране на централната нервна система. Консултирайте се с Вашия лекар, ако наблюдавате някакви неочаквани реакции.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА СОЛПАДЕИН Разтворими таблетки
Да се пази на места, недостъпни за деца.
Да се съхранява при температура под 25°С.
Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа СОЛПАДЕИН?
Всяка таблетка съдържа:
парацетамол 500 mg;
кодеин фосфат 8 mg;
кофеин 30 mg.
Таблетката съдържа също така натриев бикарбонат, сорбитол (Е420), натриев захарин, натриев лаурил сулфат, лимонена киселина, натриев карбонат, поливидон, течен силикон и пречистена вода.

Как изглежда СОЛПАДЕИН Разтворими таблетки и какво съдържа опаковката?
СОЛПАДЕИН Разтворими таблетки са бели, кръгли таблетки с делителна черта от едната страна, опаковани в ламинирана двуслойна лента.
Картонената опаковка може да съдържа 12, 24, 48 или 96 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Притежател на разрешението за употреба е:
Omega Pharma Limited, Великобритания.

Производител е:
GlaxoSmith Kline Dungarvan Ltd., Ирландия.

Срок на годност – 4 години.
Без лекарско предписание.

СИАФЕН СУСПЕНЗИЯ 20 МГ. / МЛ. 120 МЛ

СИАФЕН СУСПЕНЗИЯ 20 МГ. / МЛ. 120 МЛ

siafen

СИАФЕН суспензия 20 мг. / мл.  120 мл.
Листовка: информация за потребителя
СИАФЕН 100 mg/5 ml перорална суспензия
SYAFEN 100 mg/5 ml oral suspension
ибупрофен (ibuprofen)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако след 3 дни детето Ви не се чувства по-добре или състоянието му се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Сиафен и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Сиафен
3. Как да използвате Сиафен
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Сиафен
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Сиафен и за какво се използва
Сиафен перорална суспензия е противовъзпалително, болкоуспокояващо и температуропонижаващо лекарствено средство за употреба в детска възраст. Съдържа активното вещество ибупрофен, което е от групата на нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС).

Сиафен перорална суспензия се използва за:
бързо и ефективно понижаване на високата температура на Вашето дете, включително след имунизация;
бързо и ефективно облекчаване на слаба до умерена болка, например при възпаление на гърлото, никнене на млечни зъби, зъбобол, болки в ушите, главоболие, леки травми и навяхвания;
облекчаване на симптомите при простуда и грип.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Сиафен
Не използвайте Сиафен:
Ако детето Ви е алергично към активното вещество ибупрофен или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
Ако детето Ви някога е страдало от недостиг на въздух, астма, хрема, копривна треска, подуване на лицето, езика, устните или гърлото след прием на ацетилсалицилова киселина (аспирин) или други лекарства за облекчаване на болка и висока температура (НСПВС);
Ако детето Ви страда или е страдало от язва, перфорация или кръвоизлив от стомашно-чревния тракт (два или повече епизода на доказани язва или кръвоизлив);
Ако детето Ви е получавало в миналото перфорация или кръвоизлив от стомашно-чревния тракт след прием на лекарства за облекчаване на болка и висока температура (НСПВС);
Ако детето Ви страда от тежка чернодробна, бъбречна или сърдечна недостатъчност;
През последните три месеца от бременността.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Сиафен:
Ако детето Ви страда от алергични заболявания, при които има опасност да бъде затруднено дишането (сенна хрема, бронхиална астма, хроничен синузит и/или полипи в носа) или проявява свръхчувствителност към храни и медикаменти;
Ако детето Ви приема други лекарства от групата на НСПВС (включително СОХ-2 инхибитори като целекоксиб и еторикоксиб), тъй като едновременната им употреба трябва да се избягва;
Ако детето Ви страда от автоимунно заболяване като системен лупус еритематозус (SLE) или смесена съединително-тъканна болест;
Ако детето Ви страда или е страдало от високо кръвно налягане и/или сърдечна недостатъчност. Обсъдете лечението с лекуващия лекар. Не превишавайте препоръчаните дози и продължителността на лечението (24 часа за кърмачета на възраст 3-6 месеца с тегло над 5 kg или 3 дни за деца над 6 месеца);
Сиафен се прилага с внимание при деца с чернодробни заболявания, бъбречни заболявания, сърдечно-съдови заболявания и нарушено кръвосъсирване;
Сиафен се прилага с внимание при силно обезводнени деца, тъй като съществува риск от бъбречно увреждане;
Ако детето Ви страда от хронично заболяване на червата (болест на Крон или улцерозен колит), тъй като ибупрофен може да го обостри (виж т. 4);
Сиафен може да раздразни стомаха и червата на Вашето дете по всяко време в хода на лечението, с или без предупредителни симптоми. Незабавно прекратете лечението и се обърнете към лекуващия лекар, ако детето Ви започне да се оплаква от болки в стомаха, гадене, повръщане, особено ако в миналото е имало язва или стомашно-чревен кръвоизлив;
Ако детето Ви приема Сиафен едновременно с кортикостероиди (например преднизолон), противосъсирващи лекарства като варфарин, лекарства срещу депресия (SSRIs) или средства, които разреждат кръвта като ацетилсалицилова киселина съществува по-голяма опасност от поява на усложнения от страна на стомашно-чревния тракт;
Сиафен може, макар и рядко, да предизвика сериозни кожни реакции (ексфолиативен дерматит, синдром на Стивънс Джонсън). Лечението трябва да бъде прекратено още при първите кожни признаци на свръхчувствителност.
Този лекарствен продукт може да се използва при необходимост и от възрастни. Освен горната информация за тях се отнасят и следните предупреждения:
Има данни, че употребата на лекарства като Сиафен (ибупрофен), особено във високи дози и за продължителен период от време може да бъде свързана с леко повишен риск от проблеми със сърцето (например миокарден инфаркт или инсулт). Не превишавайте препоръчаните дози и продължителността на лечението;
При проблеми със сърцето, прекаран инсулт или възможен риск от появата им (например, при високо кръвно налягане, диабет, повишени стойности на холестерола или тютюнопушене) лечението трябва да се обсъди с лекуващия лекар или фармацевт;
При пациентите в напреднала възраст по-често се наблюдават нежелани реакции при употреба на високи дози НСПВС, особено на стомашно-чревните кръвоизливи, язви и перфорации, понякога с фатален изход. Такива пациенти трябва да започват лечението с възможно най-ниската ефективна доза.
Други лекарства и Сиафен
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако детето Ви приема, наскоро е приемало или е възможно да приема други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Уведомете лекуващия си лекар, ако детето Ви приема:
други лекарства за облекчаване на болка и висока температура, които съдържат ибупрофен, други НСПВС или аспирин (>75 mg/ден). Сиафен не трябва да се приема едновременно с други лекарствени средства от същата група (НСПВС);
кортикостероиди (преднизолон);
противосъсирващи лекарства (варфарин);
диуретици (отводняващи средства);
лекарства за лечение на високо кръвно налягане (антихипертензивни средства);
лекарства за лечение на сърдечна недостатъчност – дигоксин;
антибиотици като ципрофлоксацин и левофлоксацин;
литий (лекарство за депресия);
метотрексат (лекарство за лечение на рак или ревматизъм);
антиагреганти (аспирин) и селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (лекарства за депресия);
лекарства, потискащи имунната система (циклоспорин, такролимус);
лекарство за лечение на СПИН (зидовудин).
Бременност, кърмене и фертилитет
Сиафен перорална суспензия е предназначен за употреба при деца, но при необходимост може да се използва и от възрастни. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Бременност
Уведомете Вашия лекар, ако забременеете по време на употребата на Сиафен перорална суспензия. Не приемайте това лекарство в последните 3 месеца на бременността. Избягвайте употребата му по време на първите 6 месеца на бременността, освен ако лекарят не Ви е посъветвал друго.

Кърмене
Ибупрофен и неговите метаболити преминават в много малки количества в кърмата. При краткосрочна употреба на Сиафен в препоръчваните дози, обикновено не се налага преустановяване на кърменето, тъй като досега не е известно да вреди на кърмачето.

Фертилитет
Сиафен перорална суспензия принадлежи към група продукти (НСПВС), за които са известни единични случаи на временно понижаване на способността за забременяване при жените при продължителна употреба на по-високи дози. Този ефект е обратим след спиране на лекарството.

Шофиране и работа с машини
Сиафен перорална суспензия е лекарствена форма за приложение в детска възраст, но при необходимост може да се използва и от възрастни.
При краткосрочна употреба в препоръчваните дози това лекарство не повлиява или повлиява незначително способността за шофиране и работа с машини.

Сиафен перорална суспензия съдържа метил- и пропилпарахидроксибензоат, които могат да причинят алергични реакции (възможно е да са от забавен тип).

Сиафен перорална суспензия съдържа сорбитол. Ако Вашето дете има непоносимост към някои захари, консултирайте се с лекар, преди да започнете лечение със Сиафен.

3. Как да използвате Сиафен
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

При болка, температура и симптоми на простуда и грип:
Обичайната дневна доза Сиафен перорална суспензия е 20 до 30 mg/kg телесно тегло, разделена на няколко приема по следния начин:
Възраст на детето Количество Честота за 24 часа
Кърмачета от 3 до 6 месеца (над 5 кг) 2,5 ml 3 пъти
Кърмачета от 6 до 12 месеца 2,5 ml 3 do 4 пъти
Деца от 1 – 3 години 5 ml 3 пъти
Деца от 4 – 6 години 7,5 ml 3 пъти
Деца от 7 – 9 години 10 ml 3 пъти
Деца от 10 – 12 години 15 ml 3 пъти
Сиафен може да се дава приблизително на всеки 6 до 8 часа (или през интервал от минимум 4 часа между отделните приеми, когато е необходимо). Да не се превишава посочената в указанията доза.
Сиафен перорална суспензия не се препоръчва при деца под 3-месечна възраст или с тегло под 5 kg, освен ако не е предписан от лекар.

Температура, предизвикана от имунизация:
Обикновено е достатъчна една доза от 2,5 ml Сиафен. Ако е необходимо, може да се даде още една доза 6 часа по-късно, но не повече от 2 дози по 2,5 ml за 24 часа. Ако температурата не се понижава, не давайте трета доза. Консултирайте се задължително с лекуващия лекар.

Продължителност на лечението:
Сиафен перорална суспензия се препоръчва само за краткосрочна употреба – не повече от 3 дни.
Кърмачета на възраст 3 – 5 месеца (с тегло над 5 kg): трябва да се потърси лекарска помощ, ако симптомите се влошат или не се повлияят в рамките на 24 часа, въпреки употребата на Сиафен перорална суспензия (три дози);
Кърмачета и деца на възраст над 6 месеца: в случай, че е необходимо този лекарствен продукт да се приема повече от 3 дни или ако симптомите на детето се влошат, трябва да се потърси съвет от лекар.
Препоръчва се да се използва най-ниската ефективна доза за възможно най-кратък период от време.
Начин на приложение: перорално. Препоръчва се пациентите с чувствителен стомах да приемат Сиафен перорална суспензия по време на хранене.
Да се разклаща добре преди употреба.

Ако детето Ви е приело повече от необходимата доза Сиафен
Проблеми с предозирането са рядко срещани, но ако случайно дадете или приемете повече от препоръчаната доза Сиафен перорална суспензия, незабавно уведомете Вашия лекар. Симптомите на предозиране включват гадене, повръщане, коремна болка, главоболие, сънливост, замаяност, потрепване на очите, замъглено зрение, шум в ушите и рядко ниско кръвно налягане, промени в състава на кръвта, бъбречни проблеми или загуба на съзнание.

Ако сте пропуснали прием на Сиафен
Не давайте или не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Ако забравите да приемете или дадете една доза, приемете или дайте тази доза веднага щом установите пропуска, след което продължете да приемате или давате следващата доза според интервалите за дозиране посочени по-горе.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство също може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции, предизвикани от Сиафен са много редки и са характерни за голяма част от лекарствата от групата на НСПВС.
Прекратете лечението и веднага се обърнете към лекар, ако се появят някои от следните симптоми:
подуване на лицето, езика, устните или гърлото със затруднено преглъщане и недостиг на въздух. Потърсете незабавно лекарска помощ. Това може да бъдат признаци на редки, но сериозни алергични реакции;
следи от кръв в изпражненията, оцветени в тъмно изпражнения, повръщане със следи от кръв или тъмни, с цвят на кафе частици. Възможни са влошаване на съществуващ колит или болест на Крон;
поява на обриви по цялото тяло, лющене или образуване на мехури по кожата, устата, очите и половите органи (синдром на Стивънс-Джонсън).
Нечести (проявяват се при по-малко от 1 на 100 потребители): Консултирайте се с лекар, ако се появят:
обриви и сърбеж по кожата;
главоболие;
нарушено храносмилане, киселини в стомаха, болки или други стомашни проблеми.
Редки (проявяват се при по-малко от 1 на 1 000 потребители):
Консултирайте се с лекар, ако продължат повече от няколко дни или станат обезпокоителни:
диария, подуване на корема, запек или повръщане.
Много редки (проявяват се при по-малко от 1 на всеки 10 000 потребители):
Прекратете лечението и се консултирайте с лекар, ако се появят някои от следните симптоми:
повишена температура, болки в гърлото, разязвявания в устата, грипоподобни симптоми, тежко изтощение, необичайна склонност към кървене и лесно получаване на синини (отклонения в кръвните показатели);
схващане на врата, главоболие, гадене, повръщане, повишена температура и дезориентация (симптоми на асептичен менингит);
сърцебиене, поява на гръдна болка, нарушение на сърдечния ритъм. Лекарства като Сиафен (ибупрофен) могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърдечен инцидент (миокарден инфаркт) или инсулт, които са малко вероятни при употребата му в детски дози.
При пациентите в старческа възраст, които използват това лекарство има повишен риск от поява на нежелани реакции.
Нежеланите лекарствени реакции могат да бъдат сведени до минимум, като за овладяване на симптомите се употребява възможно най-ниската ефективна доза за възможно най-кратък срок от време.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев“ № 8,
1303 София,
уебсайт: www.bda.bg.
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Сиафен
Да се съхранява в оригиналната опаковка, при температура под 25 °С.
Да не се замразява.
Използвайте лекарството до 1 месец след отваряне на бутилката.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Сиафен
Активното вещество е: ибупрофен 100 mg в 5 ml суспензия.
Другите съставки са: сорбитол (Е420), натриев нишестен гликолат (тип А), ксантанова гума, полисорбат 80, глицерол, лимонена киселина монохидрат, натриев цитрат дихидрат, пропиленгликол, метилпарахидроксибензоат (Е218), пропилпарахидроксибензоат (Е216), захарин натрий, течна есенция „Тути фрути“, пречистена вода.

Как изглежда Сиафен и какво съдържа опаковката
Перорална суспензия с бял, до почти бял цвят, с мирис на плодове и сладък вкус.
По 120 ml в тъмни стъклени бутилки с алуминиева или полиетиленова капачка или тъмни ПЕТ бутилки с полиетиленова капачка; по 1 бутилка в картонена кутия, заедно с мерителна чашка и листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
СОФАРМА АД, България.

РУВЕКСИН ТАБЛ. 325 МГ

РУВЕКСИН ТАБЛ. 325 МГ

ruveksin

РУВЕКСИН табл. 325 мг. * 100
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
РУВЕКСИН 325 mg филмирани таблетки
RUVEXIN 325 mg film coated tablets
Ацетилсалицилова киселина (Acetylsalicylic acid)
Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна информация.
РУВЕКСИН се отпуска без лекарско предписание. За да получите най-добри резултати от лечението, трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
За допълнителна информация или съвет, попитайте вашия лекар или фармацевт.
Потърсете лекарска помощ, ако симптомите ви се влошават или не се подобрят до 3 дни.
Ако нежелана лекарствена реакция стане сериозна, или забележите друга, неописана в тази листовка, уведомете вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява РУВЕКСИН и за какво се използва
2. Преди да приемате РУВЕКСИН
3. Как да приемате РУВЕКСИН
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате РУВЕКСИН
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РУВЕКСИН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
РУВЕКСИН е лекарство с обезболяващо, противотемпературно и противовъзпалително действие. Той притежава и противосъсирващо действие, което се изразява в подтискане агрегацията (слепването) на тромбоцитите.
РУВЕКСИН е показан за временно облекчаване на слаби до умерени болки, свързани с простуда, главоболие, зъбобол, мускулни болки, слаби артритни болки; при висока температура; за вторична профилактика при болни след прекаран инфаркт на миокарда, нестабилна стенокардия или преходни нарушения в мозъчното кръвообръщение.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ РУВЕКСИН
Не приемайте РУВЕКСИН:
ако сте алергични (свръхчувствителни) към ацетилсалицилова киселина, към салицилати или към някоя от останалите съставки на РУВЕКСИН;
ако имате язва на стомаха или дванадесетопръстника;
ако имате повишена склонност към кървене или образуване на синини.
Обърнете специално внимание при употребата на РУВЕКСИН:
ако страдате от астма.
РУВЕКСИН не трябва да се приема без консултация с лекар от деца и юноши (до 16 годишна възраст), които са болни от варицела, морбили или грип и имат повишена температура, поради опасност от синдрома на Рей – рядко, но тежко заболяване, свързано с употребата на салицилати, с начални симптоми – гадене, повръщане, треска.
РУВЕКСИН не трябва да се приема повече от 5 дни при лечение на болка или повече от 3 дни при състояния с висока температура без лекарско предписание.
Високи дози от салицилатите могат да намалят нуждите от инсулин.
Пациенти с високо кръвно налягане трябва да бъдат внимателно наблюдавани, поради факта, че РУВЕКСИН може да повлияе ефекта на лекарствата за лечение на високо кръвно налягане.

Прием на други лекарства
Информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Едновременното приемане на високи дози РУВЕКСИН с някои нестероидни противовъзпалителни лекарства, антикоагуланти (лекарства, повлияващи кръвосъсирването) и антидиабетични средства не се препоръчва, поради засилване на техните ефекти. РУВЕКСИН може да повлияе ефекта и да повиши риска от нежелани лекарствени реакции при едновременно приемане със следните лекарства: метотрексат, урикозурични лекарства (като пробеницид), антиепилептични лекарства (валпроена киселина, фенитоин, фенобарбитал), антихипертензивни лекарства (бета-блокери, АСЕ инхибитори, диуретици), кортикостероиди, литий, циклоспорин. При лечение с РУВЕКСИН и прием на алкохол се засилва риска от кървене от стомашно-чревния тракт.

Бременност и кърмене
Не се препоръчва приема на РУВЕКСИН по време на бременност, освен по изрично лекарско предписание, след точна преценка на съотношението полза/риск. Приемането на АСПЕРАН може да удължи раждането и да повиши риска от кървене от майката и плода. При жени правещи опити да забременеят, РУВЕКСИН трябва да се приема във възможно най-ниски дози и за най-кратък период, поради риск от намаляване възможността за забременяване.
Салицилатите се отделят в майчиното мляко, поради което РУВЕКСИН не трябва да се приема от кърмачки.
Ако сте бременна, правите опити да забременеете или кърмите, се посъветвайте с вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини
РУВЕКСИН не повлиява концентрацията на вниманието при шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ РУВЕКСИН
Приемайте РУВЕКСИН точно както е описано в тази листовка или както ви е казал вашият лекар.
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза за възрастни е 1 или 2 таблетки, 3-4 пъти дневно на 4-8 часа, но не повече от 12 таблетки дневно. При пациенти в напреднала възраст, максималната дневна доза не бива да надвишава 6 таблетки.
За вторична профилактика на болни с прекаран инфаркт на миокарда и такива с нестабилна стенокардия или преходни нарушения в мозъчното кръвообръщение обикновено се приема  по 1 таблетка дневно.
Таблетките РУВЕКСИН се приемат по време на или веднага след хранене с чаша вода.
Да не се употребява при деца под 16 години без консултация с лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза РУВЕКСИН
Предозирането може да предизвика виене на свят, шум в ушите, гадене и повръщане, дезориентация и учестено дишане. Свържете се с вашия лекар в случай на предозиране, за да ви бъде приложено подходящо лечение.
За допълнителни въпроси, свързани с употребата на РУВЕКСИН, попитайте вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, РУВЕКСИН може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
РУВЕКСИН може да предизвика реакции на свръхчувствителност (бронхоспазъм – затруднено дишане или хриптене, астма, алергичен дерматит), бъбречни камъни, стомашно-чревна язва, вторична анемия (вследствие на стомашно-чревно кървене) или хемолитична анемия (намаляване на броя на червените кръвни клетки, което може да доведе до бледност или пожълтяване на кожата, слабост или задух), шум в ушите, гадене и повръщане. Симптоми като звънтене или бучене в ушите се появяват по време на продължително лечение.

Ако нежелана лекарствена реакция стане сериозна, или забележите друга, неописана в тази листовка, уведомете вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ РУВЕКСИН
Съхранявайте на място, недостъпно за погледа и досега на деца!
Не употребявайте РУВЕКСИН след изтичане срока на годност отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява при температура под 25 °С.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа РУВЕКСИН
Активното вещество е: ацетилсалицилова киселина. Всяка таблетка съдържа 325 mg ацетилсалицилова киселина.
Другите съставки са: калциев хидроген фосфат дихидрат, триацетин, хипромелоза, царевично нишесте, талк.

Как изглежда РУВЕКСИН и какво съдържа опаковката
РУВЕКСИН са бели, кръгли, двойно изпъкнали филмирани таблетки с лого „ASPIRIN-L“ от едната страна, по 100 броя в пластмасова бутилка.

Притежател на разрешението за употреба:
ОТС ФАРМА АД, България.

Производител:
PERRIGO COMPANY INC., САЩ.

Дата на последна актуализация на текста: Юни, 2012.

Още за РУВЕКСИН табл. 325 мг. * 100 (RUVEXIN tabl. 325 mg. * 100), цена и информация от Framar.bg: http://apteka.framar.bg/30030642/%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB-325-%D0%BC%D0%B3-100

ПАРАЦЕТАМАКС ТАБЛ. 500 МГ

ПАРАЦЕТАМАКС ТАБЛ. 500 МГ

paracetamaks

ПАРАЦЕТАМАКС табл.  500 мг. * 10
ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА
ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА, ТЪЙ КАТО В НЕЯ СЕ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС!
Този лекарствен продукт се отпуска без рецепта. Въпреки това Вие трябва да използвате ПарацетаМакс внимателно, за да получите най-добри резултати от лечението.
Запазете тази листовка. Може да Ви се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от повече информация, обърнете се към фармацевт или лекар за съвет.
Ако въпреки лечението симптомите на заболяването се усилват или остават без промяна, консултирайте се с лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:
1. Какво представлява ПарацетаМакс и за какво се прилага
2. Какво Ви е необходимо да знаете преди приложение на ПарацетаМакс
3. Как да прилагате ПарацетаМакс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ПарацетаМакс
ПарацетаМакс 500 мг таблетки Парацетамол
Лекарствено вещество в една таблетка: Парацетамол 500 мг.
Помощни вещества: монохидратна лактоза, коповидон, микрокристална целулоза, пшенично нишесте, талк, магнезиев стеарат. Парацетамол 500 мг се предлага в опаковки от по 10 и 20 таблетки.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАРАЦЕТАМАКС И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА
ПарацетаМакс е неопиатен болкоуспокояващ и температуропонижаващ лекарствен продукт. Има слабо противовъзпалително действие. Той има по-силно въздействие върху централната нервна система и по-слабо върху периферната, с което се обяснява по-слабото противовъзпалително действие в сравнение с нестероидните противовъзпалителни средства.
2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПАРАЦЕТАМАКС
ПарацетаМакс не се прилага при:
♦ Алергия към Парацетамол и/или към някое от помощните вещества на продукта;
♦ Чернодробна недостатъчност.
При приложението на този лекарствен продукт, имайте предвид следното:
Ако независимо от лечението болката продължава по-дълго от 5 дни, а високата температура по-дълго от 3 дни или се появят други оплаквания прекратете лечението и се обърнете към лекуващия лекар!
За да се предотврати рискът от предозиране с парацетамол е необходимо да се проверява за съдържание на парацетамол в други едновременно приемани лекарствени продукти. При деца, лекувани с 60 мг/кг дневно парацетамол, комбинацията с друг лекарствен продукт, понижаващ температурата не се препоръчва. Такава комбинация е възможна само ако парацетамол не е достатъчно ефективен.
Прилагането на парацетамол може да повлияе някои от тестовете за определяне на пикочна киселина, а също и теста за определяне на глюкоза в кръвта.
Приложение на ПарацетаМакс и прием на храни и напитки:
Няма данни за необходимост от специален хранителен режим или ограничения на определени видове храни и напитки по време на лечението с този продукт.
Бременност
Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с
фармацевт.
В терапевтични дози ПарацетаМакс може да се прилага по време на цялата бременност.
Кърмене
Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с
фармацевт.
Използването на продукта е допустимо в периода на кърмене.
Шофиране и работа с машини
Не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.
Важна информация за някои от съставките на ПарацетаМакс
Този лекарствен продукт съдържа като помощно вещество лактоза, което го прави неподходящ за пациенти с лактозна непоносимост. Поради наличието в състава на пшенично нишесте, този лекарствен продукт може да представлява опасност за хора с непоносимост към глутен (глутенова ентеропатия).
Приложение на други лекарствени продукти:
Моля, информирайте своя лекар или фармацевт, ако приемате или скоро сте приемали други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар.
Продължителното приложение на парацетамол може да промени ефекта на други лекарствени продукти.
За Ваша информация:
♦ При комбиниране с аминофеназон/амидофен/ ефектите взаимно се усилват и се повишава токсичността на двата продукта;
♦ Усилва се действието на кумариновите антикоагуланти;
♦ Фенобарбитал отначало може да засили ефектите на парацетамол върху централната нервна система, но след това може да понижи болкоуспокояващото му действие и да засили токсичността на продукта върху черния дроб;
♦ Оралните контрацептивни средства отслабват ефектите на парацетамол;
♦ Рифампицин намалява болкоуспокояващото му действие;
♦ Хлорамфеникол увеличава риска от засягане на костния мозък;
♦ Едновременно приложение с други лекарствени продукти, засягащи черния дроб увеличава риска от чернодробно увреждане.
3. КАК СЕ ПРИЛАГА ПАРАЦЕТАМАКС
Винаги прилагайте ПарацетаМакс точно както е посочено в тази листовка!
Продуктът се приема през устата.
Таблетката е предназначена за възрастни и деца тежащи над 21 кг /от 6 години нагоре/.
При възрастни и деца, чието тегло е повече от 50 кг /около 15 годишни юноши/, препоръчваната доза е З г дневно, отговарящо на 6 таблетки дневно.
Обичайната доза е 1 таблетка от 500 мг, която може да се повтори най-малко след 4 часа. В случаи на силна болка или треска се препоръчват 2 таблетки от 500 мг през интервал от най-малко 4 часа.
Да не се превишават 6 таблетки от 500 мг дневно за период от 24 часа.
При деца е задължително определянето на дозата да става на базата на телесното тегло. За информация са дадени дозите по години във връзка с приблизителното тегло.
Препоръчваната доза е 60 мг/ кг дневно, приемана на 4 или 6 часа дневно, т.е. 15 мг/ кг на всеки б часа или 10 мг/кг на всеки 4 часа.
♦ За деца с телесно тегло между 21 и 25 кг /приблизително между 6 и 10 години/ се прилага 1 /2 таблетка през 4 часа, като не трябва да се приемат повече от 3 таблетки дневно.
♦ За деца, които тежат между 26 и 40 кг /приблизително 8 до 13 години/, се препоръчва една таблетка, която се повтаря след 6 часа като не трябва да се приемат повече от 4 таблетки дневно.
♦ За деца с тегло между 41 и 50 кг/приблизително между 12 и 15 години/ се прилага 1 таблетка през най-малко 4 часа, без да се превишават 6 таблетки дневно.
Максимална доза:
Общото количество парацетамол не трябва да превишава 80 мг/кг за деца с тегло под 37 кг и 3 г дневно за възрастни и деца с тегло над 38 кг.
Честота на приложение
При деца приложението трябва да е равномерно разпределено, включващо и нощните часове, за предпочитане през 6 часови интервали, но не по-често от 4 часа.
Бъбречна недостатъчност
При случаи на тежка бъбречна недостатъчност /креатининов клирънс под 10 мл/мин/ минималните интервали между две взимания не трябва да са по-малки от 8 часа.
Ако имате впечатлението, че ефектът от приложението на ПарацетаМакс е по-силен от очаквания или недостатъчен, обърнете се към своя лекар или фармацевт.
Ако сте използвали по-голяма доза ПарацетаМакс от предписаната
При прием на по-висока доза от предписаната, веднага се обърнете за помощ към лекар!
Интоксикации са наблюдавани у възрастни и особено у деца /терапевтично предозиране или по-често срещани инциденти по невнимание/, които могат да бъдат фатални.
Предозирането се проявява с гадене, повръщане, загуба на апетит, бледност, коремни болки, обикновено още в първите 24 часа.
Висока доза /повече от 10 г парацетамол и повече от 150 мг/кг телесно тегло единична доза за деца/ предизвиква спиране функциите на чернодробните клетки, което може да завърши с пълно разрушаване /некроза/ на чернодробните клетки, рязка промяна в обмяната на веществата в организма до невъзможност да се освобождава от отровните продукти и засягане на мозъка, което води до загуба на съзнанието и смърт. Увеличават се чернодробните ензими, билирубинът, намалява протромбиновото време. Тези промени настъпват 12 до 48 часа след приема.
Първа помощ /дава се само от лекар в болнично заведение
♦ спешно настаняване в болница;
♦ кръвна проба за тестване на количеството поет продукт;
♦ бързо отстраняване на стомашното съдържимо;
♦ ако е възможно преди 10-тия час от приема въвеждане на антидот (противоотрова /М-ацетилцистеин/ интравенозно или метионин през устата);
♦ симптоматично лечение.
При прояви на симптоми на предозиране, незабавно се обърнете към лекар!
Ако сте пропуснали да приложите ПарацетаМакс
Ако сте пропуснали един прием, вземете продукта във времето на следващия регулярен прием без да увеличавате дозата.
4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както и всеки друг лекарствен продукт, ПарацетаМакс може да предизвика нежелани лекарствени реакции. Могат да се наблюдават някои редки форми на алергия като кожен обрив със зачервяване или уртикария /копривна треска/, изискващи прекъсване на лечението.
В много редки случаи може да се развие тромбоцитопения /намаляване броя на кръвните плочки/.
Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на своя лекар или фармацевт.
5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява на място недостъпно за деца!
При температура под 25°С.
Да не се употребява след изтичане срока, указан на опаковката!
Срок на годност: 5 (пет) години от датата на производство.
Производител: България

ОСТЕОЦИНЕЗИН ТАБЛ

ОСТЕОЦИНЕЗИН ТАБЛ

osteocinezin

ОСТЕОЦИНЕЗИН табл.  * 60
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Хомеопатичен лекарствен продукт
Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
• Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
• Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
• Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
• Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.
В тази листовка:
1. Какво представлява ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки, и за какво се използва?
2. Преди да приемете ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки
3. Как да приемате ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки?
4. Възможните нежелани реакции
5. Как да съхранявате ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки?
6. Допълнителна информация
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки, И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?
ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки, е хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван при състояния на калциева недостатъчност:
• декалцификация,
• смущения в растежа при деца,
• заздравяване на фрактури,
• период на възстановяване.
2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки:
Не приемайте ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки:
Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки.
Обърнете специално внимание при употребата на ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки:
Ако вашият лекар ви е информирал, че имате непоносимост към някои видове захари, свържете се с него, преди да приемете това лекарство.
Употреба на други лекарства
Моля, информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Прием на ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки, с храни и напитки
Този лекарствен продукт трябва да се приема между храненията.
Бременност и кърмене
Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт преди употребата, на което и да е лекарство.
Шофиране и работа с машини
Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.
Важна информация относно някоя от съставките на ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки
Списък на помощните вещества с доказан ефект: лактоза, захароза.
3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки?
Перорално приложение.
• Възрастни и деца:
По 2 таблетки 2-3 пъти дневно. Таблетките се държат в устата до пълното им разтваряне.
• Деца под 1 година:
Таблетките се стриват и разтварят във вода преди прием.
Ако сте приели повече от необходимата доза ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки:
Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт.
Ако сте пропуснали да приемете ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки:
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.
Ако сте спрели приема на ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки:
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, моля, попитайте вашия лекар или фармацевт.
4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Не са наблюдавани нежелани реакции.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани лекарствени реакции, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.
5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки?
Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Не използвайте ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки, след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.
6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки?
За 1 таблетка от 300 мг
Активните вещества са:
Калциев карбонат
от черупка на стрида 75 мг
Калциев бифлуорид 75 мг
Неутрален калциев фосфат 75 мг
Серен йодид 75 мг

Другите съставки са:
Лактоза, захароза, магнезиев стеарат.
Как изглежда ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки, и какво съдържа опаковката?
Таблетка от 300 мг.
Кутия, съдържаща 60 таблетки.
Притежател на разрешението за употреба: Франция

ПАНАДОЛ ОПТИЗОРБ ТАБЛ. 500 МГ

ПАНАДОЛ ОПТИЗОРБ ТАБЛ. 500 МГ

panadol-optizorb

ПАНАДОЛ ОПТИЗОРБ табл. 500 мг. * 12
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PANADOL OPTIZORB 500 mg film-coated tablets
ПАНАДОЛ ОПТИЗОРБ 500 mg филмирани таблетки
Прочетете внимателно цялата тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАНАДОЛ Оптизорб И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?
Панадол Оптизорб 500 mg филмирани таблетки е обезболяващо и температуропонижаващо средство и се използва за симптоматично лечение на повечето състояния, свързани с лека до умерена болка и висока температура, напр. главоболие, включително мигрена, зъбобол, болки в гърба, ревматични и мускулни болки, менструални болки, болки при възпалено гърло.
Как действа ПАНАДОЛ Оптизорб?
Панадол Оптизорб 500 mg филмирани таблетки съдържа парацетамол – аналгетик (болкоуспокояващо) и антипиретик (понижава температурата). Панадол Оптизорб 500 mg филмирани таблетки не дразни стомаха и таблетките са с форма на капсула, което улеснява тяхното преглъщане.
Панадол Оптизорб 500 mg филмирани таблетки съдържа система за разпадане на таблетката, която ускорява разтварянето и така осигурява поне с 37% по-бързо начало на действието, сравнено със стандартни таблетки с парацетамол.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ ПАНАДОЛ Оптизорб
Запомнете: ПАНАДОЛ Оптизорб съдържа парацетамол.
Не приемайте с други лекарства, съдържащи парацетамол.
Не взимайте Панадол Оптизорб ако сте алергични към парацетамол или някоя от другите съставки. Съдържа парахидроксибензоати, които могат да причинят алергична реакция.
Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да вземете ПАНАДОЛ Оптизорб, ако:
имате бъбречно или чернодробно заболяване;
взимате метоклопрамид, домперидон (използван за повлияване на гадене и повръщане) или холестирамин, прилаган за понижаване нивото на холестерин;
взимате антикоагуланти – лекарства, използвани за разреждане на кръвта;
трябва да взимате обезболяващо средство всеки ден за продължителен период;
сте имали проблем с дишането при употреба на това или подобно лекарство в миналото;
сте бременна или кърмите.
Бременност и кърмене
Епидемиологичните проучвания при бременност при човека не показват риск при употребата на парацетамол в препоръчаните дози.
Парацетамол се екскретира в майчиното мляко, но не в клинично значими количества. Наличните данни не показват, че парацетамол е противопоказан по време на кърмене.

3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА ПАНАДОЛ Оптизорб?
За перорално приложение.
Възрастни, включително и тези над 60 години, и деца на и над 12 години:
2 (две) таблетки на всеки 4 часа при необходимост. Не взимайте на интервали по-кратки от 4 часа и не надвишавайте 8 таблетки (4000 mg парацетамол) за период от 24 часа.
Деца (от 6 до 12 години): 1/2 (половин) до 1 (една) таблетка да се дава на всеки 4 часа при необходимост. Не трябва да се дават повече от 4 (четири) таблетки за 24 часа.
Не давайте на деца повече от 3 (три) дни без консултация с лекар.
Да не се дава на деца под 6 годишна възраст.
Ако симптомите се запазят, консултирайте се с Вашия лекар.
Да не се превишава препоръчаната доза.
Какво трябва да направите, ако приемете прекалено много?
Приемането на прекалено голямо количество може да увреди черния дроб. Ако вземете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре.
Какво трябва да направите ако забравите или сте пропуснали да приемете необходимата доза?
Приемете дозата, когато си спомните. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

4.  ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Макар и рядко е възможна появата на промени в кръвната картина. Спрете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар, ако:
наблюдавате алергична реакция като сърбеж, обрив, проблеми с дишането, поява на оток по устните, езика, гърлото или лицето;
се появят язви в устата;
сте имали проблеми с дишането при употреба на ацетилсалицилова киселина или нестероидни противовъзпалителни лекарства;
имате неочаквано кървене или склонност към насиняване.

5.  СЪХРАНЕНИЕ НА ПАНАДОЛ Оптизорб
Да се пази на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява при температура под 30 °С.
Не използвайте след датата, посочена на опаковката.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарства с битовите отпадъци или в канализацията. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните лекарства и така ще спомогнете за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа ПАНАДОЛ Оптизорб?
Всяка таблетка съдържа парацетамол 500 mg.
Също така съдържа прежелатинизирано нишесте, калциев карбонат, алгинова киселина, кросповидон, повидон, магнезиев стеарат, колоиден безводен силициев диоксид и натриев метил (Е219), натриев етил (Е215) и натриев пропил (Е 217) — парахидроксибензоат.
За таблетната обвивка: опадри бял, карнауба восък, дестилирана вода.
Как изглежда ПАНАДОЛ Оптизорб и какво съдържа опаковката?
Панадол Оптизорб са бели до леко кремави филмирани таблетки с формата на капсула с гладки ръбове, релефно „Р“ в кръг от едната страна и с делителна черта от другата.
Опаковката може да съдържа 12, 16, 24, 30 или 32 таблетки.
Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на разрешението за употреба е:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Обединено кралство.

Производители:
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Ирландия;
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Германия;
Catalent UK Packaging Ltd., Обединено кралство;
S.C. EUROPHARM S.A., Румъния.

Срок на годност – 3 години.
Без лекарско предписание.

 

Page 2 of 11
1 2 3 4 11